Saturn DPPt.png

Saturn is a Commander of Team Galactic. He is a major antagonist in Pokémon Platinum.

Pokémon Platinum[edit | edit source]

Tập 41: Lak Inferior[edit | edit source]

Emile được hướng dẫn bởi Rowan để điều tra Lake Valor. Bằng ngẫu nhiên, Bomb Galactic Bomb đã được kích hoạt tại Lake Valor. Nhóm Galactic ở Lake là Saturn dẫn đầu. Emile và Saturn đã chiến đấu, nhưng Emile đã chiến thắng.

Episode 80: Shoveling Sinnoh[edit | edit source]

Saturn is shown to be leading Team Galactic to try to do some good.

Pokémon Team[edit | edit source]

  • Golbat (Lvl. 38)
  • Bronzor (Lvl. 38)
  • Toxicroak (Lvl. 40)

Trivia[edit | edit source]

  • Saturn is the first male Galactic Commander battled in Platinum.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.